AKTUALNOŚCI

      W Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej w projekcie „Od bariery po sukces” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska odbywają się zajęcia zgodnie z harmonogramem.
      Stworzyły one każdemu beneficjentowi możliwość osiągnięcia sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości. Dzieci biorą udział w zajęciach wyrównawczych oraz kółkach: nowoczesne formy gimnastyki, muzycznym, informatycznym, języka angielskiego, plastycznym przyrodniczym, polonistyczno – teatralnym i zajęciach socjoterapeutycznych.

Kółko przyrodnicze

Apel z okazji Dnia Ziemi - fotoreportaż

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Zajęcia polonistyczno-teatralne - fotoreportaż

Strony www wykonane przez uczniów na zajęciach kółka informatycznego kl. IV-VI

Kółko języka angielskiego

Koło informatyczne w klasach I-III

Zajęcia socjoterapeutyczne

Koło przyrodnicze w klasach IV-VI - fotoreportaż

Zajęcia polonistyczno-teatralne - fotoreportaż

Koła plastyczne

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Kółko języka angielskiego

Kółko muzyczne

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Kółko artystyczne - nowoczesne formy gimnastyki - fotoreportaż