Zarządzenie nr 2/2016

wtorek, 22 marca 2016 17:21 Administrator
Drukuj

Zarządzenie nr 2/2016
Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego
W Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami)
Dyrektor Zespołu szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej zarządza, co następuje:
§ 1
Powołuję się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 w następującym składzie:

  1. Ewa Zamysłowska – przewodniczący komisji,
  2. Marzena Żeglińska  – członek komisji,
  3. Sabina Okrzesik – członek komisji

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz umieszczeniu na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej.