Przejdź do treści
szkola
Przejdź do stopki

Obiady

Treść

Wnoszenie i rozliczenia opłat

1. Opłaty za korzystanie z posiłków ustalane są w okresach miesięcy kalendarzowych.

2. Opłaty za posiłki za dany miesiąc płatne są z dołu do 15 - go dnia następnego miesiąca.

3. Wpłaty należności za wyżywienie  dokonywane są przelewem na wskazany rachunek bankowy Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej   65 8119 0001 0000 1515 2000 0310. Za termin wpłaty należności za wyżywienie, uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy przedszkola/ szkoły podstawowej.

4. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy tzn. na niedzielę, święto lub sobotę, za termin płatności przyjmuje się pierwszy dzień roboczy po dniu ustawowo wolnym od pracy.

5. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnych opłat. W przypadku nieterminowego uiszczenia należności naliczane będą odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:

1) z tytułu wyżywienia w przedszkolu odsetki jak od zaległości podatkowej,

2) z tytułu wyżywienia w szkole podstawowej odsetki ustawowe.

     Rodzice mają obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka osobiście lub sms.

6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu/szkole istnieje możliwość odmówienia posiłku. Zgłoszenia należy dokonać w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godziny 9:00. Zgłoszenie w dniu nieobecności i po ustalonej godzinie nie odwołuje posiłku.   

7. W przypadku niezgłoszonej jednodniowej nieobecności dziecka, rodzic ma możliwość odbioru posiłku w stołówce w godz. 12.30 – 14.00.

8. Odmawianie posiłku należy zgłosić bezpośrednio pod nr tel. 797 342 387 poprzez sms.

9. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez OPS, zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy OPS, a Zespołem.

10. W przypadku zawieszenia pracy szkoły możliwe jest wydłużenie terminu płatności lub zmiana terminu płatności na podstawie odrębnego zarządzenia wydanego przez Dyrektora.

189264